Stanovy

 

Základní ustanovení

 

Fan Club HC Břeclav je dobrovolné sdružení příznivců hokejového klubu HC Břeclav.

Fan Club HC Břeclav je občanským sdružením s vlastní právní subjektivitou, ustanoveným

podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

 

Název sdružení: Fan Club HC Břeclav

Sídlo: Pod Zámkem 5, 69002 Břeclav

Územní působnost: celá ČR

Cíl činnosti: Sjednocení fanoušků, zkvalitnění a sjednocení fandění při utkáních, zajištění dopravy a

přístupu na vybraná utkání hraná na cizích stadionech, zkulturnění prostředí na stadionu ve smyslu

podpory výhradně slušného a korektního fandění.

 

 

Členství a jeho vznik

 

Členem Fan Clubu HC Břeclav (dále jen FCB), se může stát každá fyzická i právnická osoba bez

ohledu na státní příslušnost, národnost, společenskou i politickou orientaci a náboženské vyznání,

která absolvuje proces přijetí a splní veškeré předepsané (níže uvedené) vstupní podmínky členství.

 

1.       Uchazeč o členství musí být starší 18 let. Přijetí mladšího uchazeče je podmíněno písemným

souhlasem jeho zákonného zástupce.

2.       Písemné podání přihlášky některému ze členů rady FCB.

3.       Podepsané čestné prohlášení o neúčasti ve FCB jiného druholigového celku v České republice.

4.       Uchazeč o členství je povinen souhlasit se stanovami občanského sdružení FCB.

5.       Uchazeč o členství předloží jednu fotografii pasového formátu pro účely vydání průkazu člena.

6.       Uchazeč o členství je povinen platit řádně - včas a v plné výši - členské příspěvky. Výše

členského příspěvku je stanovována a schvalována vedením FCB. Příspěvky se platí na

celou sezónu.

7.       Uchazeč bere na vědomí, že porušení stanov FCB může vést k jeho vyloučení z organizace,

přičemž obnovení členství po vyloučení či vystoupení je možné nejdříve po uplynutí jednoho

kalendářního roku od data ukončení členství.

 

Přihlášku zpracovává předseda nebo místopředseda FCB, který zkontroluje její formální správnost a úplnost. Pokud uchazeč předá veškeré podklady nutné pro vstup do FCB (viz. body 1, 2, 3 výše uvedených podmínek členství),  předá předseda nebo místopředseda přihlášku a návrh usnesení o vzniku členství ostatním členům rady ke schválení.

Přijetí uchazeče musí schválit všichni členové rady bez výjimky. Rada FCB je povinna rozhodnout o

přihlášce uchazeče do 15 kalendářních dnů od podání přihlášky a o výsledku přijímacího procesu

vyrozumět uchazeče o členství ve FCB do 10 dnů ode dne rozhodnutí výboru. Není-li možné tak učinit z důvodu nemožnosti kontaktu uchazeče, pozbývá případný souhlas s členstvím automaticky platnosti.

Uchazeč o členství se stává členem FCB po převzetí průkazu s přiděleným osobním číslem. Děje se tak

proti úhradě členského příspěvku na první období.

 


 

Zánik členství

Členství ve FCB zaniká:

·         Rozhodnutím člena o vystoupení z FCB (tento záměr musí být podán písemnou formou k rukám člena rady FCB).

·         Úmrtím člena FCB.

·         Vyloučením člena radou FCB, přičemž důvodem ke zrušení členství ve FCB jsou rozuměny následující důvody:

o   Hanobení FCB či HC Břeclav

o   Porušení zákonů a vyhlášek ČR jakožto i všeobecně uznávaných etických norem (nepřípustné jsou vulgární projevy při utkáních, vyvolávání konfliktů s fanoušky soupeře).

o   Opakované porušení stanov FCB.

o   Opakované neplacení členských příspěvků FCB.

 

FCB může přistoupit i na mírnější sankce, než je vyloučení člena z FCB (domluva, finanční náhrada

způsobené škody, odmítnutí přihlášky provinivšího se člena na společný zájezd FCB na utkání hrané

na cizím stadionu nebo individuálně dle rozhodnutí FCB).

Vyloučený člen je povinen ihned po vyloučení odevzdat průkaz člena s osobním číslem radě FCB. Dále je povinen neprodleně vyrovnat všechny případné závazky vůči FCB. Členský příspěvek propadá za celou aktuální sezónu, v níž je vyloučen, následující případné předplacené příspěvky se vrací v plné výši.

 

 

Práva člena FCB

 

1)      Účastnit se na akcích pořádaných FCB. Účast na těchto akcích není povinná, záleží na možnostech a zájmu člena. Při některých akcích pořádaných FCB, může rada po členech

mladších 18 let požadovat “Potvrzení o převzetí zodpovědnosti” zákonným zástupcem člena. Toto potvrzení se vyplňuje na formulář FCB a na zájezdy je požadováno vždy. Rada FCB tento požadavek oznámí v dostatečném předstihu dle možností.

2)      Uplatňovat své návrhy a názory v rámci FCB.

3)      Plnoletý člen má právo být volen do funkce předsedy a místopředsedy FCB.

4)      Podávat návrh na změnu rady FCB v případě, že byl člen rady vyloučen z rady FCB, či svoji činnost sám ukončil.

5)      Každý člen FCB má právo podat opodstatněný návrh na vyloučení jiného člena FCB. Učiní tak

písemnou formou k rukám rady FCB. Rada FCB se zavazuje projednat návrh a vyrozumět obě strany sporu do 14 kalendářních dnů od data podání návrhu na vyloučení. Proti rozhodnutí se mohou obě strany odvolat k radě FCB do 10 dnů od doručení rozhodnutí. Proti následnému rozhodnutí rady již není odvolání.

6)      Každý člen má právo seznámit se s údaji o hospodaření FCB. Pokud nebude s hospodařením FCB jakýkoliv člen spokojen, může požádat radu o vysvětlení.

 

 

Povinnosti člena FCB

 

1)      Dbát o dobré jméno FCB i HC Břeclav.

2)      Dodržovat stanovy a přijatá rozhodnutí FCB.

3)      Svědomitě vykonávat svěřené funkce ve FCB, podílet se na činnosti FCB, účastnit se schůzí, hlasovat o přijímaných návrzích a zaujímat stanoviska k jednotlivým návrhům.

4)      Řádně a včas platit členské poplatky.

5)      Neprodleně informovat FCB o všech změnách důležitých pro řádnou evidenci.

6)      V případě ukončení členství vyrovnat veškeré závazky vůči FCB.

 

 

Orgány FCB a volby do orgánu FCB

 

Orgánem FCB se rozumí rada FCB.

Radu FCB tvoří 3 členové - předseda a dva místopředsedové. Předseda je oprávněn jednat jménem

FCB, místopředsedové jsou oprávněni jednat jménem FCB z pověření rady nebo předsedy FCB.

Do rady FCB může být navržen kterýkoliv člen k tomu způsobilý a to jiným členem FCB. Členství v radě vzniká zvolením. Volební právo má každý člen FCB. Volby rozhodují o obsazení postů v radě

podle následujícího klíče: uchazeč s nejvyšším počtem hlasů se stává předsedou, další dva uchazeči s

nejvyšším počtem hlasů se stávají 1. a 2. místopředsedou.

Volba rady se koná pravidelně před začátkem nové sezóny. Termín voleb je povinna stanovit rada FCB a to minimálně 14 kalendářních dnů před prvním mistrovským zápasem sezóny.

Dále se volba člena nebo členů rady koná při odvolání některého člena rady. Odstupující předseda vypíše před svým odstoupením volby na post nového předsedy FCB. Při odstoupení některého z místopředsedů nebo v případě rozšiřování rady vypíše předseda dodatečné volby na volnou pozici v radě FCB.

 

Členství v radě FCB zaniká:

1)      V případě odstoupení člena rady FCB.

2)      V případě odvolání člena rady FCB všemi ostatními členy rady FCB. O této skutečnosti musí být informována členská základna a to do 14 kalendářních dnů.

3)      V případě zániku členství ve FCB.

 

 

Hlasování rady

 

Hlasování rady FCB se koná pouze při účasti většiny členů rady tj. dvou.

Návrh na přijetí usnesení podá libovolný člen rady FCB.

Návrh je přijat většinou hlasů členů rady FCB, v opačném případě je zamítnut.

 

 

Majetek a hospodaření

 

Majetek je určen na aktivity spojené s chodem FCB a bude využíván:

1)      Na dotování zájezdů na utkání HC Břeclav.

2)      Na dotování prostředků k fandění a identifikaci členů FCB s klubem HC Břeclav (bubny,

vlajky atd.)

3)      Na dotování společných aktivit FCB.

4)      Na náklady spojené s registrací členů a výdaje na poštovné (výroba formulářů přihlášek,

průkazek a jejich laminování, členských známek).

5)      Majetek nebude v žádném případě použit na výplaty členů rady FCB. Tyto funkce jsou bezvýhradně čestné a dobrovolné.

6)      Zdroji majetku, kterým se rozumí hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva, jsou:

a.       Členské příspěvky.

b.      Sponzorské příspěvky.

c.       Dary.

d.      Jiné příjmy.


 

Kontrola hospodaření

 

Předseda FCB každý rok zpracuje údaje o hospodaření FCB a předkládá je radě FCB a to do 31. 3.

následujícího roku. Za správu a řádnou péči o majetek FCB odpovídá rada FCB.

 

 

Závěrečné ustanovení

 

Tyto stanovy občanského sdružení Fan Club HC Břeclav jsou platné ode dne registrace Ministerstvem vnitra ČR.

 

 

 

 

V Břeclavi dne 21. 5. 2009